FUKUI SENIOR
HIGH SCHOOLHigh School in Japan: การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น
 
Fukui Senior High School โรงเรียนมัธยมปลาย จังหวัด Fukui เปิดรับสมัครสอบตรง ภาคเรียนเมษายน 2024

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2027

 • ปี 1 (ม.4) ภาคเรียนแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป จะเข้าชั้นเรียนรวมกับคนญี่ปุ่นจนจบชั้นปีที่ 3 (ม.6)
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2027
 
 • ต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2024
 • เรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามกฎ นโยบายของโรงเรียนและศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่
 • เป็นผู้ที่มีผู้สามารถชำระค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษาได้
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง
การเรียนระดับมัธยมปลายที่ Fukui Senior High School จะใช้เงินประมาณปีละ 450,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ และค่ากิจกรรม
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าอาหารหรือขนมทานเล่น เวลาออกไปเที่ยวนอกโรงเรียน
* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
มัธยมปลาย 3 ปี
ม.4 1,500,000
ม.5 1,500,000
ม.6 1,500,000
ค่าเล่าเรียน รวมค่าชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ และค่ากิจกรรมค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
 
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
18 พฤศจิกายน 2023
เวลาสอบ
9:00 - 9:30          ฟังข้อควรระวังในการสอบ
9:40 - 10:30        สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ)
10:40 - 11:30      สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์)
11:40 - 12:00      สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
13:00 เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์ พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
สำนักงานประเทศไทย อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง (แบบฟอร์มของโรงเรียน)
 3. เอกสารแสดงเหตุผลศึกษาต่อ (แบบฟอร์มของโรงเรียน)
 4. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 5. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 6. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 7. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
 9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
 10. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 11. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.