Kanto Gakuin Mutsuura
Senior High SchoolHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School โรงเรียนมัธยมปลายจากเมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนเมษายน 2023

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี

    เข้าเรียนเดือนเดือนเมษายน 2023 - เดือนมีนาคม 2024

**หากมีผลการเรียนที่ดีมากพอในคอร์สเรียน 1 ปี นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีของทางโรงเรียนได้**

หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 - เดือนมีนาคม 2024
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปีจากประเทศของตัวเองก่อนเข้าเรียนที่ญี่ปุ่น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 • เป็นโรงเรียนสหศึกษา
 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียน (อายุสูงสุดไม่เกิน 17 ปี)
 • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าเรียนที่ญี่ปุ่น 
 • มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า 3.0 ขึ้นไป และได้เกรด 4 ขึ้นไปในวิชาภาษาอังกฤษค่าเล่าเรียน
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา รวม
หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น 1 ปี 750,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารก่อนเดินทางไปศึกษาต่อญี่ปุ่น จำนวน 10 ครั้ง
 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวันและวันอาทิตย์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 11 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ
 
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าทัศนศึกษาในประเทศหรือนอกประเทศ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
11:00 น. เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับลำดับการสัมภาษณ์)
รูปแบบการสอบ
ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร พร้อมเรียงความ (พิมพ์หรือกรอกด้วยปากกาดำเท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. หนังสือรับรองการศึกษาปัจจุบัน หรือ ใบรับรองจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม 2022JEDUCATION สีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 106ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น


เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.