MEIKEI HIGH SCHOOL
 High School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
          Meikei High School โรงเรียนมัธยมปลาย จากจังหวัด Ibaraki เปิดรับสมัครสอบตรง ภาคเรียนเมษายน 2021หลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยน
(ไม่มีหน่วยกิต)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2021 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2022
 
 • เรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
 • ผู้สมัครต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021
หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วมากกว่า 1 ปี
หลักสูตรโอนหน่วยกิต
(ม.5 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2021  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023
 
 • สามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตร IB ได้
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
 • ผู้สมัครต้องจบชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 1 (ม.4) แล้ว และมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021
หมายเหตุ
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
(ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2021  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 
 • สามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตร IB ได้
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
 • มีการสอบเพื่อวัดระดับทุกวิชา
 • ผู้สมัครต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021
หมายเหตุ
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
 • สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลังจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองจบชั้นมัธยมปลาย ภาคปกติ
 • สำหรับหลักสูตร IB หลังจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองจบชั้นมัธยมปลาย และ IB Programค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณปีละ 900,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร 3 มื้อ กิจกรรม ชุดนักเรียน ค่าประกัน ฯลฯ

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
หลักสูตรทั่วไป
ภาคเรียน ระดับชั้น ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอื่นๆ รวม
เมษายน ม.4 20,000 650,000 994,800 1,042,000 232,000 2,938,800
ม.5 - - 994,800 1,042,000 137,000 2,173,800
ม.6 - - 994,800 1,042,000 137,000 2,173,800
ตุลาคม ม.4 20,000 650,000 1,575,100 1,649,900 311,900 4,206,900
ม.5 - - 1,575,100 1,649,900 216,900 3,411,900
ม.6 - - 1,575,100 1,649,900 216,900 3,411,900
*หมายเหตุ
ค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ, ค่าเช่าชุดผ้าปูที่นอน, ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักสูตร IB
ภาคเรียน ระดับชั้น ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอื่นๆ รวม
เมษายน ม.4 20,000 650,000 1,544,800 1,042,000 232,000 3,488,800
ม.5 - - 1,544,800 1,042,000 137,000 2,723,800
ม.6 - - 1,544,800 1,042,000 137,000 2,723,800
ตุลาคม ม.4 20,000 650,000 2,457,600 1,649,900 311,900 5,089,400
ม.5 - - 2,457,600 1,649,900 216,900 4,324,400
ม.6 - - 2,457,600 1,649,900 216,900 4,324,400
*หมายเหตุ
ค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ, ค่าเช่าชุดผ้าปูที่นอน, ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพแห่งชาติค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
ต้นเดือนธันวาคม
เวลาสอบ
9.00 – 16.00 น.
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ, เรียงความ, คณิตศาสตร์
(หลักสูตรแลกเปลี่ยน (ไม่มีหน่วยกิต) (ม.4) ไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์)
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ผ่านแอพพลิเคชั่น Skype
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น) DOWNLOAD
 2. กรณีสมัครเรียนหลักสูตรแลกเปลี่ยน (ไม่มีหน่วยกิต) 1 ปี และหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 - 6)ต้องใช้ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น และใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
 3. กรณีสมัครเรียนหลักสูตรโอนหน่วยกิต (ม.5 – 6) ต้องใช้ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้นและใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 1 (ม.4) พร้อมกับใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น และใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 1 (ม.4) Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
 9. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOCIE (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2020
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION สีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 - 106ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพิ่มเพื่อน
02 - 267-7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.