MEIKEI HIGH SCHOOL
 High School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

MEIKEI HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนตุลาคม 2022
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 
 
เปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2022หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ม.4 – 6)
 • ผู้สมัครจะต้องเรียนจบมัธยมต้น ภายในเดือนกันยายน 2022 และเกิดก่อน 1 เมษายน 2007
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N4-N3 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และสัมภาษณ์
หลักสูตรโอนหน่วยกิต (ม.5 - 6)
 
 • ผู้สมัครจะต้องเรียนจบมัธยมปลายชั้นปีที่ 1 ภายในเดือนกันยายน 2022 
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
  มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N2 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตร IB
  มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 100 คะแนนขึ้นไป
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และสัมภาษณ์
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
(ไม่มีหน่วยกิต)
 
 • เข้าเรียนในชั้นเรียนระดับ ม. 4
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)ค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณปีละ 1,000,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร 3 มื้อ กิจกรรม ชุดนักเรียน ค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่รวม ค่าอาหารช่วงปิดเทอม (เดือนสิงหาคม) ค่าทัศนศึกษา ค่าสอบวัดระดับภาษา ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
ชั้นปี
หลักสูตร
หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (IB)
ปี 1 4,085,700 4,920,700
ปี 2 2,173,800 2,723,800
ปี 3 2,173,800 2,723,800
รวม 8,433,300 10,368,300ค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
4 มิถุนายน หรือ
11 มิถุนายน หรือ
18 มิถุนายน 2022
เวลาสอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น (เขียนเรียงความ)
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง (มีล่ามสำหรับผู้ปกครอง)
สถานที่
ทางออนไลน์ หรือ เจเอ็ดดูเคชั่น สาขาสีลม
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
เกณฑ์การตัดสิน
 • การกรอกใบสมัคร และเหตุผลที่ต้องการไปเรียน
 • คะแนนเรียนของระดับมัธยมต้น 
 • ระดับความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น1: ใบสมัคร (พิมพ์เอกสารและปรินท์ออกมา เซ็นต์ด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD
2: ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เทอมล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
    **กรณีสมัครเข้าหลักสูตรแลกเปลี่ยน ต้องใช้ Transcript ของระดับการศึกษาสูงที่สุด
3: ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
4: คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5: สำเนา Passport หน้าแรก
ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2022สาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.