MEITOKU GIJUKU
SENIOR HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOLโรงเรียนมัธยมปลาย จังหวัด Kochi เปิดรับสมัครสอบตรง ภาคเรียนเมษายน 2023

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026
– หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
– หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี (ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2023
 • ต้องเคยมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
หลักสูตร 1 ปี (ม.6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 2 (ม.5) แล้ว และมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2023
 • ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3 ขึ้นไป
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 
 • มีอายุระหว่าง 15 – 17  ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ตอนสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ** สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นที่ JEDUCATION CENTER ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 – มีนาคม 2023 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้อง
 
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างการเรียนระดับมัธยมปลายที่ Meitoku Gijuku Senior High School จะใช้เงินประมาณปีละ 700,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ และค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น


* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอื่นๆ รวม
มัธยมปลาย 3 ปี ม.4 - ม.6 300,000 1,260,000 1,332,000 2,702,000 5,594,000
มัธยมปลาย 1 ปี ม.6 300,000 420,000 444,000 1,086,000 2,250,000
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ค่าใช้จ่ายรวม 935,000 บาท
หมายเหตุ
ค่าหอพัก รวมอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่ากิจกรรม และค่าประกันสุขภาพ
 
หลักสูตรแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าชุดนักเรียน ค่าซิม Internet และค่าเรียนปรับพื้นฐานก่อนเดินทางค่าสมัคร 500 บาท
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
9.00 – 16.00 น.
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ, เรียงความ, คณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม 2022
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 6. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)JEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.