OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School (ชื่อเดิม :OISCA Senior High School ) โรงเรียนมัธยมปลาย จังหวัด Shizuoka เปิดรับสมัครสอบตรง ภาคเรียนเมษายน 2023

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026

– หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี (ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2023
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมาย ผ่านระดับ N3 ในเดือนธันวาคมปีแรก
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว ในภาคเรียนแรกจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และจะได้สอบวัดระดับความรู้ของแต่ละคน
 • ปี 1 ภาคเรียนแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป จะเข้าชั้นเรียนรวมกับคนญี่ปุ่นจนจบชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 
 • มีอายุระหว่าง 15 – 17  ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ตอนสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ** สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นที่ JEDUCATION CENTER ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 – มีนาคม 2023 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้อง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างการเรียนระดับมัธยมปลายที่ OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School (ชื่อเดิม :OISCA Senior High School ) จะใช้เงินประมาณปีละ 600,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ และค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอื่นๆ รวม
มัธยมปลาย 3 ปี
ม.4 25,000 320,000 648,000 695,000 299,000 1,987,000
ม.5 - - 468,000 695,000 193,000 1,356,000
ม.6 - - 468,000 635,000 187,000 1,290,000
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ค่าใช้จ่ายรวม 746,000 บาท
หมายเหตุ
ค่าหอพัก รวมอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่ากิจกรรม และค่าประกันสุขภาพ
 
หลักสูตรแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าชุดนักเรียน ค่าซิม Internet และค่าเรียนปรับพื้นฐานก่อนเดินทางค่าสมัครสอบ 500 บาท
 
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม) ผ่านแอพพลิเคชั่น Skype
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 5. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 7. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม 2022
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.