SENDAI IKUEI GAKUEN
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SENDAI IKUEI GAKUEN HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากเมือง Sendai จังหวัดMiyagi เมืองเซนได เปิดรับสมัครสอบตรงเพื่อเข้าเรียน ภาคเรียนตุลาคม 2024

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – ม.6)

เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2024 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2028

 

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ม.4 – ม.6)
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2024 - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2028
 
 • ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้นภายใน 30 มิถุนายน 2024 และเกิดระหว่างตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2007 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2010
 • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี หรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเทียบเท่า N5 ในปีแรกนักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน หลังจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด
ค่าใช้จ่ายการเรียนระดับมัธยมปลายที่ Sendai Ikuei Gakuen High School จะใช้เงินประมาณปีละ 600,000 - 700,000 บาท

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักหอพัก)
ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักโฮมเตย์)
3 ปีครึ่ง
ม.4 (1 ปีครึ่ง) 3,100,000 3,100,000
ม.5 1,800,000 1,800,000
ม.6 1,800,000 1,800,000
หมายเหตุ
ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก รวมอาหารวันละ 2 มื้อ และค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่ากิจกรรม 
กำหนดการสอบค่าสมัคร 1,000 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เวลาสอบ
9:00 - 16:00 น. (ขึ้นอยู่กับลำดับการสัมภาษณ์)
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาวิชาญี่ปุ่น วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่
สอบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ Computer หรือ Notebook ในการเข้าสอบ
เอกสารที่ใช้สมัครสอบ 1. ใบสมัครและแบบสอบถาม (พิมพ์หรือกรอกด้วยปากกาดำเท่านั้น)  DOWNLOAD ใบสมัคร
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
สถานที่รับสมัครJEDUCATION สีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 106ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© JEDUCATION. All rights reserved.