SENDAI IKUEI GAKUEN
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SENDAI IKUEI GAKUEN HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัด Miyagi เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนเมษายน 2024

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – ม.6)

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2027

- หลักสูตรโอนหน่วยกิต (ม.5 - ม.6) 
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
(ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2027
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2024
 • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี (ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N4)
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความเป้าหมายและความสามารถของผู้เรียน
หลักสูตรโอนหน่วยกิต
(ม.5 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026
 
 
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2024
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N2 หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการประเมินรายวิชาจากทางโรงเรียนแล้วว่า สามารถสมัครหลักสูตรโอนหน่วยกิตได้ 
หมายเหตุ
โรงเรียนมีระบบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยให้สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน JLPT N2 ก่อนเรียนจบชั้นม.5 เท่านั้นการเรียนระดับมัธยมปลายที่ Sendai Ikuei Gakuen High School จะใช้เงินประมาณปีละ 600,000 - 700,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้าและเย็น) และค่ากิจกรรม
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าอาหารหรือขนมทานเล่น เวลาออกไปเที่ยวนอกโรงเรียน
* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักหอพัก)
ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักโฮมเตย์)
3 ปี
ม.4 2,100,000 2,300,000
ม.5 2,000,000 2,200,000
ม.6 2,000,000 2,200,000
หมายเหตุ
ค่าเล่าเรียนรวมค่าชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้าและเย็น) และค่ากิจกรรม ค่าสมัคร 1,000 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 6. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.