SENDAI IKUEI GAKUEN
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SENDAI IKUEI GAKUEN HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัด Miyagi เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนเมษายน 2022

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – ม.6)

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2025

- หลักสูตรโอนหน่วยกิต (ม.5 - ม.6) 
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
(ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2025
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2022
 • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี (ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N4)
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความเป้าหมายและความสามารถของผู้เรียน
หลักสูตรโอนหน่วยกิต
(ม.5 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2024
 
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2022
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N2 หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการประเมินรายวิชาจากทางโรงเรียนแล้วว่า สามารถสมัครหลักสูตรโอนหน่วยกิตได้ 
หมายเหตุ
โรงเรียนมีระบบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยให้สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน JLPT N2 ก่อนเรียนจบชั้นม.5 เท่านั้นการเรียนระดับมัธยมปลายที่ Sendai Ikuei Gakuen High School จะใช้เงินประมาณปีละ 600,000 - 700,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้าและเย็น) และค่ากิจกรรม
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าอาหารหรือขนมทานเล่น เวลาออกไปเที่ยวนอกโรงเรียน
* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักหอพัก)
ค่าเล่าเรียน
(กรณีพักโฮมเตย์)
3 ปี
ม.4 2,100,000 2,300,000
ม.5 2,000,000 2,200,000
ม.6 2,000,000 2,200,000
หมายเหตุ
ค่าเล่าเรียนรวมค่าชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้าและเย็น) และค่ากิจกรรม ค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
30 ตุลาคม 2021
เวลาสอบ
9.00 – 16.00 น.
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 6. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2021
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.