มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยในตอนสมัคร
เกิดหลังจากวันที่ 2 เมษายน 1991 (พ.ศ. 2534)
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในประเทศญี่ปุ่น หรือ
  • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบ ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2018 หรือ
  • มีวุฒิเทียบเท่าระดับปริญญาตรี – ในกรณีที่จบการศึกษาเร็วกว่ากำหนด อาจมีการให้สอบเพิ่มเติม และสามารถเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ในเดือนกันยายน 2018
  • คณะ / สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
  • คณะที่เกี่ยวข้องและสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนดได้ (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะของมหาวิทยาลัยในโทยามะ)
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่สมัคร
แต่หากผ่านการคัดเลือกได้รับทุนแล้ว จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเมื่อเรียนจบปริญญาโทที่ Toyama แล้ว จำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 เพื่อเข้าทำงานในบริษัทได้
ต้องสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี 2018 ได้
หลังจากจบการศึกษาแล้วต้องสอบเข้าทำงานในบริษัท Takano Giken Co., Ltd. ในจังหวัดโทยามะ
ในระหว่างเรียน จะมีโอกาสฝึกงานที่บริษัท Takano Giken Co., Ltd.. จังหวัดโทยามะ
ไม่สามารถรับทุนจากแหล่งอื่นได้
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-258-3983