การคัดเลือกครั้งที่ 1   ขั้นตอนการตรวจเอกสาร
การคัดเลือกครั้งที่ 2   จัดสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  โดยจะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย และในกรณีที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อาจมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วย
1. ในการคัดเลือกเข้าเรียน ว่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยใดนั้น ทางจังหวัดจะเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากเอกสารคำร้องของผู้สมัคร  และหัวข้อวิจัย 
 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคณะและมหาวิทยาลัย หากจังหวัดพิจารณาว่า หัวข้อวิจัยไม่สอดคล้องกับที่ผู้สมัครได้เลือกไว้

2. การเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย จะใช้ภาษาญี่ปุ่น ยกเว้น Toyama Prefectural University Graduate School of Engineering ที่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-258-3983