ธันวาคม 2017 - 15 กุมภาพันธ์ 2018
รับสมัครและส่งเอกสารการสมัคร
มีนาคม - พฤษภาคม 2018 
ตรวจสอบเอกสาร
มิถุนายน 2018
แจ้งผลจากการตรวจสอบเอกสาร
กรกฏาคม - สิงหาคม  2018
ยื่นเอกสารส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม 2018
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิจัย และเตรียมสอบเข้าระดับปริญญาโท
ธันวาคม 2018 - กุมภาพันธ์  2019
สอบเข้าระดับปริญญาโท
เมษายน 2019
เข้าเรียนระดับปริญญาโท (หากสอบไม่ผ่าน จะถูกส่งกลับประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2019 
และทุนจะถูกตัดโดยอัตโนมัติในเดือนถัดไป) 
ทั้งนี้ ช่วงเรียนจะมีการฝึกงานที่ Takano Giken Co., Ltd.
มีนาคม 2020
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
เมษายน 2020
สอบเข้าทำงาน Takano Giken Co., Ltd. และทำงานที่บริษัท Takano Giken Co., Ltd.
ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-258-3983