Yamanashi Eiwa
Senior High SchoolHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

Yamanashi Eiwa Senior High Schoolโรงเรียนมัธยมปลายจากเมือง Kofu จังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนเมษายน 2023

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี

    เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 - มีนาคม 2024

หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 - มีนาคม 2024
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปีจากประเทศของตัวเองก่อนเข้าเรียนที่ญี่ปุ่น (ระดับม.3) หรือกำลังเรียนอยู่ระดับม.3 และจะจบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023
  • รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
  • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียน (อายุสูงสุดไม่เกิน 17 ปี)
  • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าเรียนที่ญี่ปุ่น
  • มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า 3.5 ขึ้นไป และได้เกรด 4 ขึ้นไปในวิชาภาษาอังกฤษค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา รวม
หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น 1 ปี 1,765,900

*รวมค่าหนังสือเรียนและชุดนักเรียนแล้ว

*ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าทัศนศึกษา
ค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รูปแบบการสอบ
ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
สถานที่
สอบออนไลน์  1. ใบสมัคร พร้อมเรียงความ (พิมพ์หรือกรอกด้วยปากกาดำเท่านั้น)  DOWNLOAD
  2. หนังสือรับรองการศึกษาปัจจุบัน หรือ ใบรับรองจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม 2022JEDUCATION สีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 106ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น


เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.